Sunday, March 15, 2015

Tài liệu Hồ Chí Minh của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam

Tài liệu chính thức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam (http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude1_8.asp) giới thiệu tư liệu nói nhà cách mạng Hồ Chí Minh từng có tên là Hồ Quang, hàm thiếu tá trong Bát Lộ Quân của Trung Quốc:
'Sơ yếu lý lịch của Hồ Quang (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại Lớp huấn luyện Nam Nhạc thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm1939. Hồ Quang - Phụ trách điện đài – 38 tuổi - Quảng Đông - Thiếu tá - tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam – Giáo viên trường Trung học. Biết ngoại ngữ, quốc ngữ. ).
胡光(即胡志明主席)1939年在湖南省南岳培训班的简历。 胡光电台员---38----广----少校 ----毕业于岭南大学------中学教师。会外语和国语
资料:中国档案
Huguang's curriculum vitae (i.e. President Ho Chi Minh) in training course in Xinan province. 1939. Huguang – In-charge of radio transmission – 38 years old – Guangdong - Majority – graduated from Linh Nam university – teacher of secondary school, ability of foreign languages, national language.
Source: Chinese Archives
http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude1_8.asp

 
 

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI XÂY ĐẮP NỀN MÓNG QUAN HỆ HỮU NGHỊ
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC (TRƯỚC NĂM 1945)
 
     
   
 
Văn phòng Bát Lộ Quân, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ở và làm việc cuối năm 1938. Di tích được Nhà nước Trung Quốc xếp hạng cấp quốc gia năm 1988.
Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
广西省桂林市八路军办事处,阮爱国同志曾经居住和1938年年底工作的地方。1988年得以中国列为国家级文物保护单位。
资料:胡志明博物馆
Ba Lu Jun Office in Xian, Shanxi Province, where President Hochiminh lived and worked in the end of 1938 and was recognized by the State of China as national relic in 1988.
Source: Ho Chi Minh Museum
 
Biển xếp hạng di tích văn phòng Bát Lộ quân ở thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây.
Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
在广西桂林市的八路军办事处旧址牌匾
资料:胡志明博物馆
The Ba Lu Jun Office's national relic plate in Xian.
Source: Ho Chi Minh Museum

 
     
   
 
 Ảnh 1
 
    Ảnh 2
 
 
                                                                                                                 
Sơ yếu lý lịch của Hồ Quang (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại Lớp huấn luyện Nam Nhạc thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm1939. Hồ Quang - Phụ trách điện đài – 38 tuổi - Quảng Đông - Thiếu tá - tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam – Giáo viên trường Trung học. Biết ngoại ngữ, quốc ngữ. (ảnh 1, ảnh 2)   
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
 胡光(即胡志明主席)1939年在湖南省南岳培训班的简历。 胡光电台员---38----广东----少校 ----毕业于岭南大学------中学教师。会外语和国语
 资料:中国档案
 Huguang's curriculum vitae (i.e. President Ho Chi Minh) in training course in Xinan province. 1939. Huguang – In-charge of radio transmission – 38 years old – Guangdong - Majority – graduated from Linh Nam university – teacher of secondary school, ability of foreign languages, national language. 
 Source: Chinese Archives
 
     
   
 
Thôn Lộ Mạc, ở ngoại ô thành phố Quế Lâm, nơi Nguyễn Ái Quốc làm việc tại phòng Cứu vong, thuộc Văn phòng Bát Lộ Quân. Năm 1938 – 1939.
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
 桂林市郊区 路莫村,1938---1939年阮爱国在八路军办事处的救亡 室工作的地方。
资料:中国档案
Lo mac village at the countryside of Guilin where Nguyen Ai Quoc worked at Jiuwang room, Ba Lujun Office. 1938-1939
Source: Chinese Archives
 
Nhà số 77, đường Kim Bích, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Năm 1940, đồng chí Hồ Quang đã ở đây để liên lạc với Ban Hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
 中国云南省昆明市金碧路771940年胡光同志曾在此居住旨在和印度支那共产党的海外部联系。
资料:胡志明博物馆
The house No.77, Jin Bi street, Kunming city, Yunnam Province, China, where comrade Huquan stayed
in 1940 to contact with oversea Committee under China’s Communist Party
Ho Chi Minh Museum
 
     
   
 
 Đại Quan lầu ở Côn Minh, nơi Nguyễn Ái Quốc tháng 02/1940 từ Quế Lâm đến Côn Minh liên lạc với Ban ngoài nước của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc
昆 明 大 观 楼,19402月阮爱国同志从桂林到昆明与印度支那共产党的海外组织联络的地方。
资料;中国档案提供
Daguan Lou in Kunming where Nguyen Ai Quoc came to Kunming from Guilin to contact with   In February 1940, comrade Nguyen Ai Quoc arrived in Kunming from Guilin to contact with the oversea committee of Indochina Communist Party.
Source: Chinese Archives

 
Văn phòng Bát lộ quân tại Trùng Khánh. Năm 1940, đồng chí Hồ Chí Minh từ Côn Minh đến Trùng Khánh gặp Chu Ân Lai trao đổi về thời cuộc và nghỉ lại ở một phòng trên tầng 2 của Văn phòng.
 Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
重庆八路军办事处,1940年胡志明从昆明到重庆会见周恩来讨论时代局势的地方,在办事处2楼的一个房间小住。
 资料:中国档案
 Ba Lu Jun’s office in Chongqing. Ho Chi Minh used to stay in a room at 2nd floor of the Office when he traveled from Kunming to Chongqing to exchange views with Zhou Enlai on situations of that time.
 Source: Chinese Archives
 
     
   
 
Bản Ngàn Tấy, thôn Linh Quang, xã Thiện Bàn, huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây – nơi ở của học viên lớp học chính trị năm 1940, đồng chí Hồ Quang (tức Nguyễn Aí Quốc) và đồng chí Võ Nguyên Giáp thường đến.
Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
广西省靖西县善盘乡灵光村万西寨是1940年参加政治训练的学员居住的地方,胡光同志(阮爱国)和武元甲同志经常去的地方。
资料:胡志明博物馆
Ngan tay hamlet, Lingguang village, Shanpan commune, Jingxi district, Guangxi province where stayed traineesof political course in 1940 and frequented comrade Huquan (i.e Nguyen Ai Quoc) and comrade Vo Nguyen Giap.
Source: Ho Chi Minh Museum
 
Ngôi nhà trong miếu thờ Đại Hoàng ở khu vực Tiểu Đông Môn, huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây là nơi tổ chức lớp huấn luyện cho các học viên Việt Nam vào năm 1940. Đồng chí Hồ Quang thường đến gặp và giao nhiệm vụ cho các học viên.
Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh
广西省靖西县小东门区大黄庙的房子是1940年为各越南学员组织各培训班的地方。胡光同志经常到此会见和给学员们交代任务。
资料:胡志明博物馆
The house in a temple worshipping Dahuang at Xiaodongmen area in Jing Xi district, Guangxi province where the training course for Vietnamese trainees was held in 1940 and frequented comrade Huquan in order to meet trainees and entrust them with tasks.
Source: Ho Chi Minh Museum
 
     
   
 
Hai ngôi nhà ở phố Bạch Sa, huyện Long Châu, Quảng Tây, là điểm liên lạc bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam vào những năm 30 – 40 của thế kỷ XX.
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
广 西 省 龙 州 县 白 沙 街 两 座 房 屋, 是 二 十 世 纪 3040 年 代, 越 南 共 产 党 的 秘 密 联 络 地 点
资料:中国档案
Two houses on Bach Sa street, Long Chau district, Guangxi province, which are also the secret liaison venue of Vietnam’s Communist Party during the years 1930s and 1940s of the 20thcentury.

Source: Chinese Archives


 
Ga Chỉ thôn, nơi đường sắt Vân Nam - Việt Nam chạy qua. Từ tháng 4 đến tháng 5/1940, đồng chí Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí trong Ban ngoài nước của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đến Mông Tự, Chỉ thôn, Khai Viễn… dọc theo đường sắt Vân Nam - Việt Nam để chỉ đạo công tác bí mật của Đảng.
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
址村车站滇---越铁路经过的地方。19404,5月份,阮爱国同志及印度支那共产党海外组织各同志们沿着滇---越铁路到达学自,址村,开远。。。指挥党的秘密工作。
资料:中国档案
Zhi Cun station where the Yun Nan - Vietnam railway go across. From April to May 1940, comrade Nguyen Ai Quoc and other comrades of the oversea committee of Indochina Communist Party went along the Yun Nan - Vietnam railway to Meng Zi, Zhi Cun, Kai Yuan in order to direct the clandestine work of the Party.
Source: Chinese Archives
 
     
 Trang chủ | Trang << Trước   [4][5][6][7][8][9][10]   Tiếp >> 
© 2007 - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Điện thoại: (84) 04. 37660370   E-mail: tinhoc@archives.gov.vn  

No comments:

Post a Comment